Regulamin Serwisu Internetowego www.wkoszyku.com.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument zatytułowany „Regulamin Serwisu Internetowego wkoszyku.com.pl” („Regulamin”) określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę działającą pod firmą: Futurama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obrzeżna 1C/51, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000473186, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: 5862284280, („Administrator”), za pośrednictwem serwisu internetowego udostępnionego przez Administratora pod adresem: www.wkoszyku.com.pl („Serwis Internetowy”).
 2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis Internetowy stanowi elektroniczne wydanie bezpłatnego magazynu „W Koszyku”, będącego miesięcznikiem reklamowym wydawanym przez Administratora („Magazyn”). Celem Magazynu oraz Serwisu Internetowego jest umożliwienie zapoznania się odbiorcom Magazynu oraz użytkownikom Serwisu Internetowego z wyborem najciekawszych promocji różnych sieci handlowych i sklepów internetowych.
 4. Prezentowane w ramach Serwisu Internetowego informacje o najciekawszych promocjach różnych sieci handlowych i sklepów internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej przez Administratora. Administrator zastrzega jednocześnie, że nie jest agentem, ani pośrednikiem jakiekolwiek podmiotu prowadzącego sień handlową, uczestniczącego w takiej sieci handlowej, czy też prowadzącego sklep internetowy, których promocje są prezentowane w ramach Serwisu Internetowego.
 5. Osoba fizyczna odwiedzająca lub korzystająca z funkcjonalności Serwisu Internetowego („Użytkownik”), zobowiązana jest przed rozpoczęciem odwiedzania i korzystania z Serwisu Internetowego zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, nie powinien odwiedzać, ani korzystać z Serwisu Internetowego.
 6. Serwis Internetowy (z wyłączeniem stron internetowych, do których prowadzą ewentualne linki zamieszczone w Serwisie Internetowym, w tym w szczególności linki do stron www sieci handlowych i sklepów, których oferty i promocje są prezentowane na łamach Magazynu oraz w ramach Serwisu Internetowego) jest prowadzona przez Administratora. Może on zawierać odesłania (np. w formie linków aktywnych, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą lub są bezpośrednio lub pośrednio związane z treściami zamieszczonymi przez Administratora w Serwisie Internetowym. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Administrator jest administratorem tych innych strony internetowych, czy też jest w jakikolwiek sposób powiązany (w tym kapitałowo, osobowo, czy też umownie) z takimi stronami internetowymi lub ich administratorami, a tym samym nie oznacza to, że odpowiada za treści zamieszczone w ramach tych stron internetowych.

§ 2
Funkcjonalności Serwisu Internetowego

 1. W ramach Serwisu Internetowego Administrator umożliwia Użytkownikom nieodpłatnie korzystanie z następujących funkcjonalności Serwisu Internetowego:
 2. możliwość wejścia do Serwisu Internetowego oraz przeglądania, zapoznania się z treściami i materiałami tekstowymi, graficznymi, zdjęciowymi i multimedialnymi o tematyce związanej z aktualnymi ofertami i promocjami sieci handlowych i sklepów, zamieszczonymi przez Administratora w ramach Serwisu Internetowego taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 3. możliwość pobierania prostych treści i materiałów, stanowiących w szczególności krzyżówki i kolorowanki dla dzieci, zamieszczonych przez Administratora w Serwisie Internetowym;
 4. możliwości pobierania treści merytorycznych stanowiących analizy rynkowe, badania marketingowe itp. („e-Booki / Prezentacje”), zamieszczonych przez Administratora w Serwisie Internetowym;
 5. możliwość wsparcia finansowego organizacji pożytku publicznego wskazanych przez Administratora w ramach Serwisu Internetowego poprzez: (i) kliknięcie przycisku o treści „Pomagam”, które skutkuje przekazaniem przez Administratora kwoty w wysokości 1,00 zł (słownie: jednego złotych i zero groszy) na rzecz jednej z takich organizacji, przy czym przekazywane środki finansowe będą stanowiły 1 % (słownie: jeden procent) wartość reklam zamieszczonych przez reklamodawców w Serwisie Internetowym, z zastrzeżeniem że łączna kwota przekazana w danym miesiącu nie będzie wyższa niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub (ii) przesłanie anonimowej ankiety zgodnie z postanowieniem litery d) poniżej;
 6. możliwość uzupełnienia oraz przesłania anonimowej ankiety stanowiącej dokonaną przez Użytkownika ocenę dotyczącą Magazynu lub Serwisu Internetowego, przy czym wysłanie takiej ankiety będzie skutkowało przekazaniem kwoty w wysokości 1,00 zł (słownie: jednego złotych i zero groszy) na rzecz jednej z organizacji pożytku publicznego wskazanych przez Administratora w ramach Serwisu Internetowego, zgodnie z postanowieniem litery c) powyżej.
 7. Administrator zastrzega, że w ramach Serwisu Internetowego mogą być świadczone również dodatkowe usługi odpłatne lub nieodpłatne, przy czym szczegółowe zasady i warunki świadczenia takich ewentualnych dodatkowych usług będą każdorazowo regulowane odrębnymi regulaminami lub umowami zawartymi przez Administratora z każdym z Użytkowników.
 8. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Użytkownika odpowiednich czynności w Serwisie Internetowym, takich jak: (i) wejście do Serwisu Internetowego, (ii) rozpoczęcie przeglądania jego treści, (iii) pobranie określonych prostych treści lub plików udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego przez Administratora, (iv) podanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, reprezentowany podmiot (firma), służbowy adres e-mail lub służbowy numer telefonu (dobrowolnie), udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz pobranie e-Booka / Prezentacji; (v) kliknięcie w przycisk o treści „Pomagam”, bądź (vi) uzupełnienie oraz przesłanie formularza anonimowej ankiety.
 9. Korzystanie z funkcjonalności udostępnionych przez Administratora w ramach Serwisu Internetowego odbywa się przez czas oznaczony, a mianowicie na czas faktycznego korzystania przez Użytkownika z danej funkcjonalności. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z odwiedzania oraz korzystania z Serwisu Internetowego, jak też korzystania z jego funkcjonalności poprzez zaprzestanie wykonywania czynności wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 10. Udostępnienie przez Administratora możliwości pobierania prostych treści i materiałów, bądź e-Booków / Prezentacji zamieszczonych w Serwisie Internetowym może nastąpić w wybranym przez niego okresie.
 11. Z uwagi na fakt, że pobieranie e-Booków / Prezentacji jest zapewnione przez Administratora nieodpłatnie, Administrator zastrzega prawo do uzależnienia możliwości pobrania e-Booków / Prezentacji od udzielenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu przez Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym na adres e-mail podany przez Użytkownika, tj. zgody, o której mowa w przepisie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ponadto, pobierając e-Booka / Prezentację oraz udzielając powyższej zgody, Użytkownik może również udzielić dobrowolnie zgody na marketing bezpośredni Administratora z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. zgody, o której mowa w przepisie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia każdej powyższych zgód w każdym czasie, bez podania przyczyny, drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora: rodo@futurama.ci, co jednakże nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jakiego dokonano przed takim cofnięciem.

§ 3
Prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego
oraz treści i znaków zawartych w ramach Serwisu Internetowego

 1. Administrator lub jego licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osobistych lub majątkowych, praw wynikających z rejestracji znaku towarowego oraz innych praw własności intelektualnych („Prawa Własności Intelektualnej”) w odniesieniu do Serwisu Internetowego jako całości, jak też jego poszczególnych elementów. W odniesieniu do zamieszczonych w Serwisie Internetowym informacji o promocjach sklepów internetowych i sieci handlowych, w tym zamieszczonych gazetek promocyjnych, Prawa Własności Intelektualnej przysługują podmiotom prowadzącym sklepy internetowe i sieci handlowe, czy też uczestniczące w sieciach handlowych, których promocje są prezentowane w ramach Serwisu Internetowego. Zawarte w Serwisie Informacyjnym treści, teksty, koncepcje, zdjęcia, grafiki, logo i znak towarowy „W Koszyku”, znaki towarowe innych podmiotów, w tym prowadzących sklepy internetowe i sieci handlowe, a także uczestniczących w takich sieciach handlowych, których promocje są prezentowane w ramach Serwisu Internetowego, dźwięki, animacje i filmy, w tym również udostępnione w ramach Serwisu Internetowego krzyżówki i kolorowanki, czy też e-Booki / Prezentacje, a także układ tych elementów w Serwisie Internetowym, jak również sam Serwis Internetowy jako całość, są chronione prawem autorskim oraz innymi Prawami Własności Intelektualnej (,,Treści”).
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego (w tym z jego zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub innych Praw Własności Intelektualnych do Treści. Użytkownik może zapoznać się z tymi Treściami, pobrać je i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Jeżeli co innego nie wynika wyraźnie z postanowień Regulaminu lub informacji zawartych w Serwisie Internetowym, wszelkie znaki towarowe, znaki handlowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone w Serwisie Internetowym („Znaki”) są prawnie chronione. Zgoda na korzystanie z Serwisu Internetowego przez Użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się w Serwisie Internetowym. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Administrator lub inny podmiot uprawniony do danego Znaku wyrazi zgodę na takie użycie w zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Z wyłączeniem zakresu objętego zezwoleniem udzielonym w ramach Regulaminu, nie wolno Użytkownikom rozprowadzać, publikować, zmieniać lub wykorzystywać Treści lub jej części, jak również wszystkich Praw Własności Intelektualnej na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w sieci komputerowej (w szczególności przy zastosowaniu jakichkolwiek środków rozpowszechniania elektronicznego) lub wykorzystywania Treści w jakikolwiek inny sposób, bez otrzymania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 5. Administrator oświadcza, że w razie jakiegokolwiek naruszenia Praw Własności Intelektualnej do Treści lub Znaków, czy też do Serwisu Internetowego jako całości lub jego poszczególnych części, będzie stanowczo egzekwował przysługujące mu lub jego licencjodawcom Prawa Własności Intelektualnej związane z Serwisem Internetowym w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym między innymi na drodze postępowania karnego.

§ 4
Treści prezentowane w ramach Serwisu Internetowego

 1. Serwis Internetowy oraz treści w ramach niego zamieszczone przez Administratora mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o najciekawszych ofertach oraz promocjach różnych sieci handlowych i sklepów internetowych.
 2. O ile w sposób wyraźny nie zostało to zastrzeżone w treściach zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego, treści te mają wyłącznie charakter informacyjny, a tym samym nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. W szczególności treści te nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej przez Administratora.
 3. Administrator podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wszelkie informacje i treści prezentowane w ramach Serwisu Internetowego, były dokładne i aktualne. Treści te zostały zgromadzone przez Administratora z najwyższą możliwą starannością. Jednakże, ponieważ wspomniane informacje są Użytkownikom udostępniane w Serwisie Internetowym wyłącznie dla celów informacyjnych, niekiedy mogą one szybko stać się nieaktualne. Wobec powyższego Administrator zaleca oraz rekomenduje, aby Użytkownicy korzystający z Serwisu Internetowego oraz pragnący z niego korzystać inaczej niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o najciekawszych ofertach oraz promocjach różnych sieci handlowych i sklepów internetowych, we własnym interesie dokonywali weryfikacji tych informacji w bezpośrednich źródłach.
 4. Ponadto Administrator zastrzega, że treści dotyczące aktualnych promocji sieci handlowych i sklepów internetowych prezentowane w ramach Serwisu Internetowego, stanowią wyłącznie subiektywny wybór Administratora, a tym samym nie są pełną informacją dotyczącą wszelkich promocji dostępnych w danym momencie w danej branży, czy też na dany rodzaj produktu lub usługi.

§ 5
Niewłaściwe korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Użytkownicy są zobowiązani do niekorzystania z Serwisu Internetowego:
 • w jakikolwiek sposób, który jest oszczerczy, obraźliwy, obelżywy, nieprzyzwoity, obsceniczny lub ma charakter groźby, bądź w innych sposób narusza dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
 • w jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek Prawa Własności Intelektualnej lub zobowiązanie do zachowania tajemnicy;
 • w celu wyrządzenia szkody (majątkowej lub osobistej) jakiejkolwiek innej osobie, w tym w sposób naruszający dobra (w tym dobra osobiste) osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • w celu wprowadzenia wirusa lub innego niszczącego programu;
 • w jakikolwiek sposób stanowiący naruszenie obowiązujących przepisów prawa;
 • w jakikolwiek sposób nie objęty upoważnieniem Administratora lub stanowiący naruszenie postanowień Regulaminu;
 • w jakikolwiek sposób powodujący zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Administratora, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania;
 • w sposób polegający na rozsyłaniu z wykorzystaniem Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej, czy też podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika.
 1. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Internetowego, do korzystania z niego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę Administratora, Użytkowników oraz innych osób. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z jego celem i przeznaczeniem.
 2. Administrator informuje, że będzie w pełni współpracować z organami ścigania, sądami lub innymi organami wykonywania prawa, nakazującymi lub zalecającymi Administratorowi ujawnienie tożsamości osoby wysyłającej drogą elektroniczną wiadomości lub materiały, o których mowa w postanowieniach niniejszego paragrafu.
 3. Jednocześnie Administrator zastrzega, że w związku z tym, że nie umożliwia Użytkownikom zamieszczenia lub wprowadzania jakichkolwiek treści w ramach Serwisu Internetowego, a zatem nie stosuje mechanizmów i procedur służących do bieżącego monitorowania treści zamieszczanych w ramach Serwisu Internetowego przez jego Użytkowników. 

§ 6
Odpowiedzialność

 1. Administrator podejmuje starania, aby wiadomości lub inne informacje zamieszczone w ramach Serwisu Internetowego były poprawne i dokładne, jednakże nie podejmuje wobec Użytkowników zobowiązania do zapewnienia tego w każdym przypadku. W związku z tym Administrator niniejszym informuje, że to w interesie Użytkownika jest dokonanie niezależnej weryfikacji tych wiadomości lub informacji w bezpośrednich źródłach, w szczególności stronach i serwisach internetowych podmiotów prowadzących sień handlową, uczestniczących w takiej sieci handlowej, czy też prowadzących sklep internetowy, których promocje są prezentowane w ramach Serwisu Internetowego.
 2. Administrator nie jest w żadnym razie stroną ewentualnej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem prowadzącym sień handlową, uczestniczącym w takiej sieci handlowej, czy też prowadzącym sklep internetowy, która to umowa została zawarta na warunkach promocji, informacje o której to promocji zostały zaprezentowane w ramach Serwisu Internetowego, a zatem nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z należytym wykonaniem takiej umowy.
 3. Administrator ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania Serwisu Internetowego na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub z postanowieniami Regulaminu.
 5. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu Internetowego. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Serwisu Internetowego sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym a Serwisem Internetowym. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności, m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.

§ 7
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących funkcjonowania Serwisu Internetowego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: (i) oznaczenie osoby i dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz (ii) opis, na czym polegały nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.
 2. Reklamację można wnieść w terminie 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie / powinno nastąpić zdarzenie stanowiące podstawę reklamacji. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty email, na następujący adres: wkoszyku@futurama.ci.
 3. Reklamację nie zawierającą danych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, bądź złożoną po upływie terminu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator powiadomi Użytkownika.
 4. Zgłoszenia reklamacji będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez Administratora. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które wynikają z niestosowania lub nieznajomości Regulaminu.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na jego adres e-mail podany w reklamacji.

§ 8
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego i/lub współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator

Podstawowym (minimalnym) warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Internetowego jest posiadanie:

 1. urządzenia technicznego (w tym urządzenia mobilnego), takiego jak np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy, umożliwiającego dostęp do Internetu;
 2. dostępu do Internetu oraz aktywnego połączenia z Internetem pozwalającego na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
 3. nowoczesnej przeglądarki internetowej zainstalowanej prawidłowo na powyższym urządzeniu technicznym obsługującej następujące standardy:
 • HTTP i HTTPS;
 • HTML5 i XML;
 • CSS;
 • JavaScript (w tym DHTML);
 • grafika w formatach: JPEG, PNG, GIF, SVG;
 • obiektowy model dokumentu (DOM);
 • ciasteczka (akceptacja ciasteczek to funkcja zwykle domyślnie włączona w przeglądarce).

Ponadto, z uwagi na zagrożenia wynikające z korzystania z sieci Internet, przy korzystaniu z Serwisu Internetowego Administrator zaleca się, aby Użytkownik posiadał zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

§ 9
Dane osobowe Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) („RODO”) Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Administrator, czyli spółka działająca pod firmą:

Futurama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

adres: adres: ul. Obrzeżna 1C/51, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000473186, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: 5862284280.

 1. Administrator, jako administrator danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, przywiązuje dużą wagę do ochrony ich prywatności oraz do zachowania ich danych osobowych w tajemnicy, jak również deklaruje, że wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne celem zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z przepisami RODO.
 2. Od Użytkowników Administrator nie pobiera w ramach Serwisu Internetowego automatycznie żadnych danych osobowych, poza adresami IP oraz danymi zawartymi w plikach typu cookies na zasadach opisanych w Polityce Prywatności i Plików Cookies, udostępnionej przez Administratora w ramach Serwisu Internetowego w zakładce „Polityka Prywatności i Plików Cookies”, jak również poza następującymi danymi: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, reprezentowany podmiot (firma), służbowy adres e-mail lub służbowy numer telefonu, udostępnianych Administratorowi przez Użytkownika dobrowolnie w związku z nieodpłatnym pobieraniem e-Booka / Prezentacji.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez Administratora ich danych osobowych (pełna klauzula informacyjna zgodna z przepisami RODO), zostały zawarte w Polityce Prywatności i Plików Cookies. Przed korzystaniem z Serwisu Internetowego Użytkownik powinien się dokładnie zapoznać z postanowieniami Polityki Prywatności i Plików Cookies.

§ 10
Kontakt z Administratorem

Jeśli macie Państwo pytania, sugestie, wątpliwości lub skargi odnośnie funkcjonowania Serwisu Internetowego, skontaktuj się z nami tradycyjnie drogą pocztową lub e-mailowo: Futurama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Obrzeżna 1C/51, 02-691 Warszawa, adres email: wkoszyku@futurama.ci.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Internetowego podlegają prawu polskiemu. Ponadto żadne z postanowień Regulaminu nie prowadzi do pozbawienia Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub odpowiednio przedsiębiorcy, któremu obowiązujące przepisy prawa przyznają niektóre uprawnienia konsumenckie, wyższego poziomu ochrony, niż ten który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W razie sporów pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikami, będą one rozstrzygane polubownie, zaś w razie braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia sporu drugiej stronie, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego właściwego zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z polskimi przepisami prawa proceduralnego.
 3. Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Są oni uprawnieni do złożenia skargi m.in. przez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_pl. Mogą też złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego też za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.
 4. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku aktywnego zamieszczonego w Serwisie Internetowym w zakładce „Regulamin Serwisu”, w formie, która umożliwia Użytkownikowi jego pobranie, zapisanie na dowolnym nośniku, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Administrator zastrzega, że może dokonać zmiany całości lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, publikując zmienioną wersję Regulaminu w Serwisie Internetowym. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub usług w ramach Serwisu Internetowego, sposobu ich zapewniania Użytkownikom, zmiany charakteru, celu oraz przeznaczenia Serwisu Internetowego. Zmiana taka nie może naruszać praw nabytych Użytkowników, ani przepisów obowiązującego prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminie w ramach Serwisu Internetowego i będą obowiązywać po upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu ich publikacji. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację przez danego Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość okresowych oraz cyklicznych przerw w działaniu Serwisu Internetowego w celu dokonania niezbędnych czynności technicznych związanych z jego funkcjonowania, wprowadzenia niezbędnych zmian, w tym udoskonaleń, funkcjonalności Serwisu Internetowego, czy też dokonania napraw ewentualnych utrudnień w jego funkcjonowaniu w razie ich pojawienia się (tzw. „okna serwisowe”). O takich przerwach w działaniu Administrator będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował Użytkowników na stronach Serwisu Internetowego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……. września 2021 roku.